Thi Thiên 18:37

Thi Thiên 18:37 KTHD

Con đuổi theo bắt kịp quân thù; chỉ trở về sau khi tận diệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ