Thi Thiên 18:24

Thi Thiên 18:24 KTHD

Chúa Hằng Hữu đối đãi với con theo đức công chính, thưởng cho con vì tay con trong sạch.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ