Thi Thiên 18:16

Thi Thiên 18:16 KTHD

Chúa xuống từ trời cao; kéo con khỏi nước sâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ