Thi Thiên 18:11

Thi Thiên 18:11 KTHD

Ngài lấy bóng tối làm màn bao quanh, trướng phủ Ngài là những đám mây đen chứa nước mưa trên trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ