Thi Thiên 148:9

Thi Thiên 148:9 KTHD

tất cả núi và đồi, các loài cây ăn quả và mọi loài bá hương
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ