Thi Thiên 145:17

Thi Thiên 145:17 KTHD

Chúa Hằng Hữu công chính mọi đường, Ngài rộng lòng trong mọi việc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ