Thi Thiên 144:8

Thi Thiên 144:8 KTHD

Miệng họ đầy lời dối gian; họ thề nói điều thật, nhưng chỉ toàn lời giả dối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ