Thi Thiên 144:7

Thi Thiên 144:7 KTHD

Từ trời cao, xin đưa tay cứu con; giải thoát con khỏi những dòng nước sâu, và khỏi dân các nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ