Thi Thiên 144:5

Thi Thiên 144:5 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, xin hạ thấp màn trời và bước xuống. Ngài đụng đến núi, khói bốc lên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ