Thi Thiên 144:4

Thi Thiên 144:4 KTHD

Loài người khác nào hơi thở, đời người như bóng bay qua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ