Thi Thiên 144:2

Thi Thiên 144:2 KTHD

Chúa là Đấng Nhân Từ và là đồn lũy, pháo đài an toàn, Đấng giải cứu. Chúa là tấm khiên che chở con, con ẩn nấp nơi Ngài. Ngài khiến toàn dân đầu phục con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ