Thi Thiên 144:14

Thi Thiên 144:14 KTHD

và nguyện đàn bò chúng con sinh sôi nẩy nở. Nguyện cướp giựt, tranh chấp không xảy ra trong xóm làng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ