Thi Thiên 144:12

Thi Thiên 144:12 KTHD

Nguyện con trai chúng con sẽ như cây non phát triển mạnh mẽ, Nguyện con gái chúng con như đá móng đẽo mài xây cất đền đài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ