Thi Thiên 144:10

Thi Thiên 144:10 KTHD

Chúa đã cứu các vua! Giải thoát Đa-vít, đầy tớ Chúa khỏi gươm tai hại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ