Thi Thiên 142:1

Thi Thiên 142:1 KTHD

Con lớn tiếng kêu xin Chúa Hằng Hữu; con nài xin Chúa Hằng Hữu đoái thương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ