Thi Thiên 14:3

Thi Thiên 14:3 KTHD

Nhưng tất cả đều từ chối Chúa; cùng nhau trở nên băng hoại. Chẳng ai trong số chúng làm điều thiện lành, dù một người cũng không.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ