Thi Thiên 14:2

Thi Thiên 14:2 KTHD

Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống loài người xem có ai sáng suốt khôn ngoan, quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ