Thi Thiên 13:3

Thi Thiên 13:3 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, xin đoái thương và trả lời con! Xin cho mắt con được luôn sáng, nếu không, con sẽ chết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ