Thi Thiên 128:6

Thi Thiên 128:6 KTHD

Nguyện ngươi sẽ thấy cháu chắt mình. Nguyện cầu bình an cho Giê-ru-sa-lem!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ