Thi Thiên 128:4

Thi Thiên 128:4 KTHD

Người nào kính sợ Chúa Hằng Hữu, hẳn được phước dồi dào như thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ