Thi Thiên 126:1

Thi Thiên 126:1 KTHD

Khi Chúa Hằng Hữu đem dân lưu đày Si-ôn trở về, thật như một giấc mơ!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ