Thi Thiên 120:7

Thi Thiên 120:7 KTHD

Tôi chuộng hòa bình; nhưng khi tôi nói ra, họ lại muốn chiến tranh!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ