Thi Thiên 120:6

Thi Thiên 120:6 KTHD

Tôi ở đó quá lâu, với những người ghét hòa bình
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ