Thi Thiên 120:5

Thi Thiên 120:5 KTHD

Khốn cho tôi vì ngụ tại Mê-siếc, và trú trong lều Kê-đa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ