Thi Thiên 120:3

Thi Thiên 120:3 KTHD

Này, lưỡi lừa dối, Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi? Ngài còn thêm cho ngươi điều gì nữa?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ