Thi Thiên 120:2

Thi Thiên 120:2 KTHD

Xin Chúa Hằng Hữu cứu con khỏi môi dối trá và khỏi lưỡi lừa gạt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ