Thi Thiên 119:70

Thi Thiên 119:70 KTHD

Lòng ác họ chai lì và vô cảm, còn lòng con vui thích luật Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ