Thi Thiên 119:7

Thi Thiên 119:7 KTHD

Ca ngợi Chúa với lòng ngay thật, khi học theo luật pháp công minh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:7