Thi Thiên 119:69

Thi Thiên 119:69 KTHD

Người vô đạo thêu dệt lời vu cáo, nhưng con hết lòng giữ lời Chúa dạy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ