Thi Thiên 119:54

Thi Thiên 119:54 KTHD

Luật lệ Chúa là bài ca của con, là nơi con cư trú trong cuộc đời lữ khách.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ