Thi Thiên 119:170

Thi Thiên 119:170 KTHD

Nguyện lời nài xin bay đến tai Ngài; xin giải cứu con như lời Ngài hứa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ