Thi Thiên 119:161

Thi Thiên 119:161 KTHD

Quan quyền bức hại con vô cớ, nhưng lòng con luôn kính sợ lời Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ