Thi Thiên 119:158

Thi Thiên 119:158 KTHD

Con đau xót nhìn người gian ác, vì họ luôn bất chấp luật lệ Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ