Thi Thiên 119:153

Thi Thiên 119:153 KTHD

Xin nhìn con trong vòng hoạn nạn, giải cứu con vì con giữ luật Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ