Thi Thiên 119:109

Thi Thiên 119:109 KTHD

Mạng sống con hằng bị đe dọa, nhưng con không quên luật lệ của Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 119:109