Thi Thiên 109:4

Thi Thiên 109:4 KTHD

Họ vu cáo con dù con thương yêu họ nên con chỉ biết cầu nguyện!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ