Thi Thiên 109:29

Thi Thiên 109:29 KTHD

Nguyện bọn người cáo gian bị ô danh; sự sỉ nhục như áo choàng bao trùm người họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ