Thi Thiên 107:27

Thi Thiên 107:27 KTHD

Như người say quay cuồng lảo đảo, không còn phương cách.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 107:27