Thi Thiên 105:6

Thi Thiên 105:6 KTHD

cho dòng dõi Áp-ra-ham, đầy tớ Chúa, con cháu Gia-cốp, người Ngài đã chọn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ