Thi Thiên 105:28

Thi Thiên 105:28 KTHD

Chúa Hằng Hữu bao trùm Ai Cập trong bóng tối, vì họ dám chống lệnh Chúa, không cho dân Ngài đi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ