Thi Thiên 105:2

Thi Thiên 105:2 KTHD

Hát khen Chúa; phải, hãy hát ngợi tôn Ngài. Đồn ra các kỳ công vĩ đại của Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Thi Thiên 105:2

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 105:2