Châm Ngôn 6:18

Châm Ngôn 6:18 KTHD

lòng mưu toan những việc hung tàn, chân phóng nhanh đến nơi tội ác
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ