Châm Ngôn 24:20

Châm Ngôn 24:20 KTHD

Đời người ác không có tương lai; đèn người dữ nay mai sẽ tắt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ