Châm Ngôn 14:2

Châm Ngôn 14:2 KTHD

Ai đi đường ngay thẳng kính sợ Chúa Hằng Hữu, ai theo nẻo cong quẹo ghét bỏ Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ