Châm Ngôn 13:17

Châm Ngôn 13:17 KTHD

Sứ giả gian ác ngã vào tội ác, khâm sai trung tín đem lại chữa lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:17