Dân Số Ký 36:8

Dân Số Ký 36:8 KTHD

Mỗi người con gái nhận được đất đai làm tài sản, dù thuộc đại tộc nào, nếu lấy chồng, thì chồng phải là người trong cùng đại tộc, như vậy đất đai của đại tộc nào được giữ trong đại tộc ấy, chứ không chuyển sang đại tộc khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ