Dân Số Ký 36:2

Dân Số Ký 36:2 KTHD

“Tuân lệnh Chúa Hằng Hữu, ông có chia đất cho Ít-ra-ên theo lối bốc thăm, và cũng có giao tài sản đất đai của anh chúng tôi là Xê-lô-phát cho các con của anh chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ