Dân Số Ký 36:11

Dân Số Ký 36:11 KTHD

Các con gái của Xê-lô-phát là Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca, và Nô-a, đều kết hôn với anh em chú bác của mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ