Dân Số Ký 28:23

Dân Số Ký 28:23 KTHD

Các lễ vật này, (ngoài lễ thiêu dâng hằng ngày và lễ quán) dâng thường xuyên vào mỗi buổi sáng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ