Dân Số Ký 28:18

Dân Số Ký 28:18 KTHD

Vào ngày lễ thứ nhất, sẽ có một cuộc hội họp thánh. Toàn dân được mời đến dự, nên không ai làm việc nặng nhọc
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ